Придобиване на баскетболен кош с официалните размери на FIBA

Придобиване на баскетболен кош с официалните размери на FIBA

                 Приложение № 1 към чл.3, ал.1                                     ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                        ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА                               ФИЗИЧЕСКОТО  ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2020 г. І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА…

Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС

Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС

Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС ПЪРВА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции – училище, детска градина…