Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

     Частно основно училище „Джани РоДари” за чужди езици, йога  и изкуства има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от детската градина и ясла до VІІІ клас. Училището успешно съчетава българските образователни традиции с европейските стандарти в образованието.

   При Нас:

• Учебният процес дава задълбочени знания във всички научни области.
• Чуждоезиковата подготовка осигурява придобиване на комуникативни и писмени умения на много високо ниво.
• Непрекъснатите занимания в областта на изкуствата формират естетическа култура и ценностна система.
• Ние разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.

 

     Частно основно училище "Джани РоДари" притежава лиценз- Заповед № РД 14-32/05.05.2011 г., с която Министърът на образованието, младежта и науката на Р България дава официално разрешение за откриване на Частно основно училище "Джани РоДари" !

Съгласно дадените ни правомощия, училището има право да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърдения учебен план за основната степен на образование, както и да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено основно образование.

     Частно основно училище "Джани РоДари" предоставя възможност на своите ученици и за дистанционна форма на обучение, чрез специализирана дигитална платформа.

Въз основа на своя лиценз ние издаваме следните напълно легитимни и законни документи:

• Удостоверение за завършен подготвителен клас

• Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

• Свидетелство за завършено основно образование