Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

                                                          

 „ReАнимация” е първата широка платформа, която обединява усилията на родители, учители и експерти от различни области в интерес на пълноценното развитие и качествено общуване с децата. Тя популяризира и утвърждава подходи за работа с деца и младежи, основаващи се на развитие на силните им страни, като създава условия за диалог между деца, младежи, лица и институции, които вземат пряко участие в детското развитие (родители, роднини, учители, училищни администрации, детски заведения, детски педагогически стаи, комисии за борба с противообществените прояви, центрове за превенция, центрове за личностно развитие и други).

 

В основата на Програма „ReАнимация” стои първата дигитална платформа за превенция на агресията, управление на конфликтите и подобряване на комуникацията в системата на средното образование наречена www.reanimacia.bg, създадена от Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение  http://vratsad.hulk.icnhost.net/wp2017/inpoo , с официалната подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.

 

„ReАнимация” подкрепя каузата за създаване на успешна комуникация и добро взаимодействие между училище – учители – ученици – родители като подпомогне българските училища в ежедневните случаи на училищен тормоз, насилие, агресия и конфликти, така и при произтичащите от нормативната уредба нужди, свързани с изработване на входяща диагностика на училищна готовност, оценки потенциала на ученици, управление на конфликти, педагогически характеристики, доклади, уведомления, работа с институции, училищни политики и практики за добро управление.

 

Нашите решения:

  • Обучения, семинари, кръгли маси, спортни състезания и събития за превенция на агресията, насилието, тормоза и зависимостите сред подрастващите;
  • Дискусии и програми в подкрепа правата на детето. Детско овластяване.
  • Организация на тренинги и иновационни лагери за придобиване на умения;
  • Разрешаване на конкретни казуси, чрез тяхното разглеждане в 360°С холистична перспектива;
  • Обучения на учители и ученици за подобряване на психо-социалния климат и превенция на агресията, насилието и тормоза в училищата;
  • Кръгли маси и работни срещи на специалисти и училищни ръководства за обмяна на добри практики. Екипни срещи с директори, учители и служители на образователните организации – организационна култура и стратегическо развитие. Работа по програми за подобряване на училищната среда и култура. Развитие на менторство.
  • Срещи на училищни настоятелства и обществени съвети за превенция на агресията и изграждането на добро взаимодействие между училище – учители – ученици – родители и на пълноценна училищна общност;
  • Постигане на значима социална промяна чрез въвеждане на модели за изграждане на успешна училищна среда и позитивна организационна култура.

 

Линк към платформата: www.reanimacia.bg