Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС

 

ПЪРВА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции – училище, детска градина

районна администрация, малки населени места

 

ФОРМУЛЯР ЗА СЪДЪРЖАТЕЛЕН И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

 

         І. Техническа информация:

Име на организация/изпълнител

ЧОУ ДЖАНИ РОДАРИ

Име на проект

Лятна школа по баскетбол «Джани  РоДари»

Вх № на проектното предложение

Заповед № за корекция на бюджета

A20-УЗ21-601-14.05.2020Г.

Стратегическа цел / Програмен приоритет

1

Продължителност на проекта – начало/край

01.07.2020г.до 01.11.2020г.

Стойност на проекта

Одобрена сума за финансиране

691,00/шестстотин деветдесет и един лева/лв.

 

         ІІ. Съдържателен отчет:

 

         Моля, представете следната информация / до две страници /

1.      Оценка на изпълнението на проекта   – дейности, резултати и участници  / до 20 реда /

Подготвяне на децата за придобиване на спортно – технически умения в баскетбола, състезания за бързина на реакцията свързани с точна стрелба, «Мач на звездите»

2. Степен на изпълнение на дейностите въз основа на заложениете индикатори в проектното  предложение

/ опишете изпълнението на индикаторите съгласно проектното предложение/

 

Обучение по баскетбол надецата през месец август в рамките на едни час, обучението се проведе на спортната площадка на комплекса, децата получиха възможност за здравословно развитие и създаване на умения за работа в екип

 

 

3.      Постижение в краткосрочен и дългосрочен план / до 15 реда /

Изграждане на технически умения, навици и мислене в децата, създаване на по благоприятен климат в училище за обучаващи се деца и ученици, приобщаване на учениците към системни занимания със спорт и здравословен начин на живот.

 

4.      Партньорство и други форми на сътрудничество при организация и провеждане на проектните дейности /до 10 реда /

 

Деца на лятна школа по баскетбол от други училища

 

 

5.      Информираност и публичност /относно включването на Столична община като финансираща институция/.

/ приложения - опис на материали, съгласно изискванията с лого на община и лого на европейска столица на спорта - снимки, публикации, информационни и други материали по проекта/

 

Популяризиране сопонсорството и участието на Столична община по проекта чрез платена фейсбук реклама и чрез интернет.

 

 

 

6.      Обща информация – данни за участници, целевите групи, обхванати по проекта

                            Брой на участниците, обхванати от проекта

1,

Брой заявени участници по проект

65

2.

Брой реални участници в дейностите

65

3.

Брой отпаднали участници /където е приложимо/

 

4.

Брой допълнително включени участници

 

                            Разпределение на обхванатите от проекта по пол

1.

Мъже/ Момчета

 

2.

Жени / Момичета

 

Разпределение на обхванатите от проекта по възраст

1.

Деца до 7 години

3

2.

Деца и ученици 8-14 години

62

3.

Младежи 15-18 години

 

4.

Младежи 19-24 години

 

5.

Младежи 24 - 29

 

6.

30-60 години

65

7.

Над 60 години

 

Разпределения на участниците по групи в неравностойно положение

(където е приложимо)

1.

Малцинства

-          роми

-          други

 

2.

Мигранти

 

3.

Хора с увреждания

 

4.

Деца, лишени от родителска грижа

 

5.

Други лица в неравностойно положение – моля, опишете ясно

 

   

ІІІ . Финансов отчет:

Пр. №

Вид отчетен документ

№ / дата

Опис на разходите

Стойност      лв.

1

Фактура

0000001040/17.08.2020

Рекламна кампания

276,40

2

Фактура

0777053684/03.08.2020

Материали

414,60

 

 

 

ОБЩО

691,00

  • Съдържанието на отчетните документи следва да съответства на изискванията от Закона за счетоводството.
  • Спазва изискванията на Регламент /ЕС/2016/279, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и управление на риска при работа с лични данни.

 

Забележка:

  • Към формуляра за финансов отчет се прилагат копия на всички оригинални документи за направените разходи по проекта. Те сe заверяват с подпис, печат и текст ”Вярно с оригинала”.
  • Съдържанието на отчетните документи следва да съответства на изискванията от Закона за счетоводството в т.ч към всяка фактура се прилага касова бележка и други документи, доказващи разхода /например договор за наем или услуга/.

 

Приел отчета: .................................

Експерт дирекция СМД         

 

Приел отчета:..................................                           Ръководител на институцията:........................

 Експерт в дирекция                                                                                                  /подпис и печат/

 „Секретариат на СОС”                                       

Експерт  на ПК за ДМС

                                   

Приел отчета:....................................                         Финансово отговорно лице

Директор на дирекция СМД                                      на институцията: ............................................

                                                                                                                                   /подпис и печат/

 

Координатор на Програмата:..........................         

Заместник – кмет на СО

                                                                                                  Дата на приемане: ........................