Нормативна уредба

Нормативна уредба

 Правилник за дейността на ЧДГ „Джани РоДари“

Програмна система ЧДГ „Джани РоДари“

Стратегия за развитие

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2022/2023

Механизъм за противодействие на насилието и тормоза

План за превенция на насилието и тормоза