Логопедичен кабинет

Логопедичен кабинет

 Предмет на дейност на логопедичния кабинет в Учебен комплекс „Джани РоДари“ са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици. Диагностиката е базирана върху основните методи за изследване на речевите нарушения – изучаване на документацията, анамнеза на актуалното състояние, диагностична беседа, анализ на продуктите от дейността на децата и други. 
При постъпването в логопедичния кабинет на всяко дете се провежда пълно логопедично изследване – гнозис, праксис, импресивна и експресивна реч, след което се поставя диференциална логопедична диагноза, на базата на която се  изготвя план за индивидуална логопедична терапия.        
    В нашия Учебен комплекс работим с деца с нарушения на артикулацията (дислалия), нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване), езикови нарушения (алалия), нарушения на писането, четенето и математиката (дисграфия, дислекция, дискалкулия),  гласови нарушения, ринолалия, дизартрия, езикови нарушения при нормален слух, нарушен слух. Имаме организирани индивидуални и групови терапевтични сесии при деца.    
      Терапиите, които прилагаме, са артикулационна, фонационна, дихателна, арттерапия, музикотерапия, игрова терапия, приказкотерапия, използване и на йога упражнения при логопедичната работа. Арттерапия – ателиета изкуства – работа с глина и пластелин, моделиране, рисуване с темперни и акварелни бои, оригами, рисуване върху стъкло, рисуване с пръсти. Целта на тези ателиета е да развиват въображението, фината моторика, възприятията и творчеството при децата.   
      Работата на логопеда е съвместно с психолог, ресурсен учител и музикален педагог.