Erasmus + " Социални медии за образователни цели"

Erasmus + " Социални медии за образователни цели"

Този проект отговаря на общата необходимост от развитие на различни способности в нашата училищна среда. Интернетът е едно от най-големите допълнения към нашия живот и ние се възползваме изцяло от него. Родителите, в тяхната битка за наличие на кариера, пренебрегват децата си, нямат достатъчно време да ги изслушват, да споделят техните радости и тревоги, да ги ръководят. В много случаи, децата търсят убежище във виртуалния свят, чувствайки, че интернет прави живота им по-лесен, по-силен. Като ги харесват, печелейки отличие в игрите, те се чувстват равнопоставени, уплътняват свободното си време и това запълва празнотата на подрастващите с дефицитни социални умения извън линия. Този проект се доближава до социалните и граждански ключови компетенции на ЕС, защото нашите ученици трябва да разберат как могат д постигнат лично и социално благополучие чрез здравословен начин на живот. Това включва личностна, междуличностна и междукултурна компетентност и покрива видове поведения необходими за участие по ефективен и градивен начин в социалния и трудов живот. Придобиването на гражданска компетентност ще им позволи да са ангажирани ефективно с другите в публичната сфера и да покажат солидарност и интерес в разрешаването на проблеми, засягащи местната и по-широката общност.

ПРЕЗЕТАНЦИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2