Ресурсен учител

Ресурсен учител

    Ресурсният учител е член на екипа за личностно развитие, който проследява процеса на оценка и на дейности по обща подкрепа за всички деца и ученици със СОП, с хронични заболявания, в риск или с изявени дарби.  

    Основна цел на дейността на ресурсния учител е да изгради  у учениците със специални образователни потребности, техните родители и педагогически персонал   полoжителна нагласа към процеса на интегрирано обучение  в ЧОУ „Джани РоДари“. Целите и задачите са свързани с  приобщаването и адаптирането на децата със СОП към училищната среда и образователните предмети в училище.