Проекти

Проекти

29.12.2019г.

В училището отделяме много време и ресурс за участие в образователната програма на Европейската общност „Еразъм +“. С четирите проекта, които спечелихме, имаме възможност дългосрочно да обменяме информация и опит с учебни заведения в други страни на Европа. Децата ни пътуват, срещат се със свои връстници в тези държави, придобиват нови социални умения и опит, контактуват в чуждоезикова среда, обогатяват знанията си в сферата на историята, културата и географията . Една от целите на европейските образователни политики е да възпитаваме у нашите ученици самочувствието, че са граждани на Европа и света. Програмата Еразъм + предоставя именно такива възможности, а ние се стремим да ги използваме пълноценно.

Очакваме новите ни възпитаници да се  включат активно в програмата.

29.12.2019г.

 Частно основно училище „Джани РоДари“ проведе родителска среща, която акцентира върху одобрените проекти по програма „Еразъм +“. Дневния ред включваше представяне и запознаване със заложените в проектите дейности, с начина за осъществяване на предварителната подготвка и дейности по време на мобилността.

Проект № 2019-1-EL01-KA229-0625097_5

ЦИФРОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Digital Competences

Заглавие на проекта: ЦИФРОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Начална дата на проекта:  01-09-2019

Обща продължителност на проекта: 24 месеца

Крайна дата на проекта :31-08-2021

Контекст

Чрез модерно преподаване и учене може да се развият способностите на 21 век, особено чрез използване на технологиите ефективно. Мобилни устройства като смартфони, iPad или таблети се разпространяват бързо в  днешното онлайн общество. Нарастваща тенденция за тяхното използване  може да се наблюдава и в училищата.

 В повечето държави в Европа за съжаление са недостатъчно се използват мобилните устройства. Освен това, някои от училищата са притежават подходящо оборудване, но учителите не са винаги добре обучени да използват тези съвременни устройства и те често изглеждат безполезни. Модерните мобилни инструменти са в състояние да повишат качеството на образованието и обучението и драстично да променят методите на преподаване и учене. Забавно е да се работи с тях, интерактивно и което е най-важно, те са ефективни. Изглежда, че бъдещето не е да се учим от печатни книги, а да използваме цифрови материали.

Нашата цел е да изследваме подобни институции- партньори от цяла Европа, като наблюдаваме няколко начина за това, как и какъв вид технологии и мобилно обучение се използват по време на преподаването и учебния процес.

ЦЕЛИ

Чрез местните и транснационални дейности ние определяме набор от цели за бенефициентите

учители:

– да се възползват / развиват знанията за мобилните приложения и инструментите на Google/

– да се подобри цифровата компетентност

– да практикуват използването на цифрови инструменти

– да подобрят увереността си в използването на съвременни технологии в класната стая

– да се подобрят уменията за комуникация и сътрудничество

– да увеличат своята креативност и инициативност

– да развият своя мултикултурализъм

Чрез дейностите по проекта се насочваме към следните цели за учениците:

– да се развие дигитална компетентност за образователни цели

– развиване на  мотивация за учене

– да се подобрят уменията за комуникация и сътрудничество

– да увеличат своята креативност и инициативност

– да практикуват да използват мобилни приложения и инструменти на Google за образователни цели

– да общуват с ученици от другите страни и да споделят опит

– да се подобри културната информираност и междукултурната компетентност.

ДЕЙНОСТИ

LTTA1 е краткосрочно обучение на учителите – курс по инструменти на Google и използването на мобилни устройства и приложения за образователни цели.

LTTA 2 е ученически обмен на „Инструменти на Google и тяхното използване в класната стая“.

LTTA3 е ученически обмен, който следва същата процедура като по-горе. Темата са мобилните приложения и интернет 2.0 инструменти за съвместно обучение

LTTA4, обмен на ученици – мобилни приложения и уеб 2.0 инструменти за създаване и оценяване на съдържание

LTTA5, обмен на ученици – учене, базирано на игри.

LTTA6, краткосрочно обучение на  персонала – оценка на проекта, обсъждане и съставяне на финалния доклад

Преди ученически  обмен всяка страна подготвя дейност, която ще бъде приложена с ученици.

УЧАСТНИЦИ

Проектът включва две основни целеви групи – ученици и преподаватели. Възрастта на учениците е 12-14 и те са  общообразователни. И момчетата, и момичетата са част от целевата

група. Те ще представляват и селекционния пул за борсите. 20 от тях във всяка държава ще

участват директно в транснационалните събития, докато останалите ще бъдат цел на интензивните дейности по разпространение, разработени след размяната.

Учители – 3 на държава в LTTA1 и 2 на държава в останалите срещи – общо 52 учители

ще присъстват на транснационални събития, като бенефициенти в LTTA1 и LTTA6 или като придружаващи учители в LTTA2-5.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Учителите и учениците ще получат практически опит в използването на мобилни приложения и инструменти в преподаването и процеса на обучение, което очевидно ще е от полза за цялото училище, тъй като те ще станат по-активни и компетентни в използването на съвременни методи. Класовете ще станат по-интерактивни и участниците ще станат по-мотивирани и включени в образователния процес. Всички тези ползи ще носят ефекти върху цялото училище чрез разпространение на проектни дейности и резултати. Като резултат от това, ние възнамеряваме да привлечем повече учители, които да използват съвременни технологии в преподаването си. Училищата следователно ще повишат тяхната пригодност за нуждите на 21 век, ще станат по-привлекателни за учениците в техните области и ще установят партньорства с местните институции в тази област.

РЕЗУЛТАТИ

Ние се стремим да създадем както нематериални, така и осезаеми продукти. Участниците ще бъдат по-мотивирани, повече цифрово компетентни и в резултат на това по-ангажирани в процеса на обучение. Училищата ще стават по-привлекателни за учениците, по-способни да обучават ученици, готови за 21-ви век.

Нашите материални продукти включват описания за използването на инструменти на Google и мобилни приложения в процеса на преподаване и обучение, въпросници и материали.

Бюджет

Управление и изпълнение на проекта: 6000.00 EUR

Учебни, преподавателски, обучителни дейности: 21098.00 EUR

Общо: 27098,00 EUR

Project Title DIGITAL COMPETENCES

Project Acronym

Project Start Date (dd-mm-yyyy) 01-09-2019

Project Total Duration 24 months

Project End Date (dd-mm-yyyy) 31-08-2021

CONTEXT

Through modern teaching and learning 21st century abilities can be developed, especially by using

technology effectively. Mobile devices like smartphones, iPads or tablets spread rapidly in nowadays´ online society. A growing tendency of their usage can also be found in schools, however most countries in Europe are unfortunately insufficient in terms regarding mobile devices. Moreover,

some of the schools have been owned the appropriate equipment, the teachers are not all the time

well-educated to use these modern devices and they often seem to be worthless. Those modern

mobile tools are able to raise the quality of education and learning and drastically change the

methods how we teach and learn. It is fun to work with them, interactive, and which is the most

important they are effective. It seems, that the future is not to learn from printed books but to use

digital materials.

Our aim is to examine the similar partner institutions from all over Europe by observing several ways

of how and what kind of technology and mobile learning are used during the teaching and learning

process.

OBJECTIVES

Through the local and transnational activities we determine a set of objectives for the beneficiaries of teachers:

– to benefit / develop knowledge of mobile apps and Google tools

– to improve digital competence

– to practice the usage of digital tools

– to improve their confidence with using modern technology in the classroom

– to improve communication and collaboration skills

– to increase their creativity and initiative sense

– to develop their multiculturalism

Through the project activities we target the following objectives for students:

– to develop digital competence for educational reasons

– develop motivation for studying

– to improve communication and collaboration skills

– to increase their creativity and initiative sense

– to practice using mobile apps and Google tools for educational purposes

– to communicate with students from the other countries and share experiences

– to improve cultural awareness and intercultural competence.

ACTIVITIES

LTTA1, short-term joint-staff training – course on Google tools and the use of mobile devices and

apps for educational purposes.

LTTA 2 is a student exchange on “Google tools and their use in the classroom.”

LTTA3, student exchange, follows the same procedure as above. The topic is mobile apps and web

2.0 tools for collaborative learning

LTTA4, student exchange – mobile apps and web 2.0 tools for content creation and assessment

LTTA5, student exchange – game-based learning.

LTTA6, short-term joint-staff training – evaluation of the project, discussing and compiling the Final

report

Before student exchanges, each country prepares an activity which will be applied with students.

PARTICIPANTS

The project involves two main target groups – students and teachers. Students’ age is 16-17 and

they are either vocational or general education students. Both boys and girls are part of the target

group. They will represent the selection pool for the exchanges too. 20 of them in each country will

participate directly in the transnational events, while the others will be the target of the intensive

dissemination activities developed after the exchanges.

Teachers – 3 per country in LTTA1 and 2 per country in the other meetings – a total of 52 teachers

will attend transnational events, either as beneficiaries in LTTA1 and LTTA6 or as accompanying

teachers in LTTA2-5. They are mainly IT, language, Science, Maths teachers, but other

specialisations too.

IMPACT

Teachers and students will get hands-on experience in using mobile apps and tools in the teaching

and learning process, which will obviously benefit the entire school, as they will become more active

and competent in the use of modern methods. Classes will become more interactive and participants

will become more motivated and involved in the educational process. All these benefits will bear

effects on the entire school through dissemination of project activities and results. As a result of

these, we intend to attract more teachers to use modern technologies in their teaching. Schools will

therefore increase their suitability for the 21st century demands, will become more attractive to

students in their areas and will establish partnerships with local institutions in this field.

RESULTS

We aim to create both intangible and tangible products. Participants will be more motivated, more

digitally proficient and as a result of this more engaged in the learning-teaching process. Schools will

become more attractive for students, more capable to educate students ready for the 21st century.

Our tangible products include descriptions about the use of Google tools and mobile apps in the

teaching-learning process. Questionnaires and materials.

Budget

Project Management and Implementation: 6000.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities:  21098.00 EUR

Total 27098.00 EUR

     https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusright_en.jpg                              
„ Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм + “ на Европейския Съюз „№ на проекта: 2019-1-LT01-KA229-060459_3Правила за опазване на околната среда  Основната цел на проекта е да запознае учениците със значението на алтернативните източници на енергия като вятъра, вълните или слънчевата енергия, които не вредят на естествената околна среда.
Целите на проекта включват:
– даване яснота на учениците за важността на използването на алтернативни източници на енергия;
– окуражаване на учениците да усъвършенстват своя английски език и ITC умения;
– популяризиране на еко- начина на живот като стратегия за екология и здраве, като това води към по-дълъг и екологосъобразен начин на живот;
– налагане на дългосрочна политика на училищата при справяне с проблема с прекомерната употреба на електроенергия и пренебрегване на екологичните проблеми;
– подпомагане на социалното включване и превенция от дискриминация;
– развиване на знанията на учениците и учителите относно многообразието на европейските култури и оттам насърчаване на уважението и толерантността към другите нации.   Брой и профили на участниците:Ученици/тийнейджъри: Всеки обмен включва участието на шест ученици от всяка страна, които ще участват директно в обмена. Тези ученици ще бъдат избрани приоритетно по всеки пункт, съобразно прозрачни критерии, които ще включват владеене на английски език, ИКТ-умения, доброволчески труд, участие в училищни дейности и мотивация.Учители/възрастни: Ще има екипи от по пет учители от всяка партньорска организация, тоест общо тридесет и пет, коитоще менажират изпълнението на проекта. Всеки един от тях ще бъде ясно запознат със задачите от базисните области на проекта, през лингвистичните до техническите такива. Според важността и релевантността на техния принос двама участващи учители ще бъдат избрирани от всеки екип преди всеки обмен.
Основни дейности:
По време на обмена учениците ще посещават учебни часове сутрин и следобед, ще работят в посока на постигане на конкретни цели във всяка от дейностите:
C1-TR: Присъединяване към екипна среща в началото с участието на трима учители от страна на всеки от партньорите, за да се направи професионален академичен семинар и за да бъде проведен семинар от експерт по проекти на Европейския съюз.
C2 – IT: Проектните екипи ще се присъединят към уъркшопове (семинари) относно различните видове възобновяема енергия с експерт, който ще внесе яснота относно видовете енергия и предимствата на конкретни екологични решения; уъркшоповете ще включват работа на учениците, основаваща се на предишни открития, направени в резултат на посещения на Министерството на екологията; ще бъдат направени постери за възобновяемата енергия, ще има проведени и викторини. Крайният продукт на тези дейности ще бъде обобщаван в електронна книга, в която ще бъдат представяни основните теми на срещите.
C3- BG: Дейностите ще бъдат организирани във форум, представен от учениците, който включва темите:
– Какво правят местните власти, за да осигурят на жителите възобновяема енергия? /Защо трябва да я използваме?/;
– Ефекти върху здравето и природата /Статистически данни за използване на възобновяемата енергия в нашите региони ще бъдат представени./.
Крайният продукт на това изследване ще бъде обобщен на страниците на онлайн списание, където ще бъдат описани всички резултати, обсъдени по време на срещите.
C4-MK: Учениците събират информационните и статистически данни и създават електронна книга, която да обхване набор от практически съвети за това, как да се справим с най-сериозните екологични проблеми и вероятните последици, ако не бъдат предприети мерки относно тях.
C5-LT: Учениците и учителите провеждат семинари, след които ще направят онлайн списание с акцент върху нещата, които лесно ще бъдат направени в нашето ежедневие с цел опазване на околната среда – това ще бъде своеобразно обобщение от всички предишни срещи. Освен работилнички, се планира да бъдат организирани посещение на завод за рециклиране на отпадъци, местни екологични ферми и предприятия, произвеждащи уреди за възобновяема енергия.
Методика:
Разделихме нашата основна тема на няколко подтеми, които ще съставляват съответно темите на всяка една среща и обмен, предвидени в проекта. По време на LTTA, учениците ще бъдат в центъра на всички дейности, тъй като смятаме, че като ги включваме пряко и контролираме тяхната работа, проектът ще има със сигурност по-силно въздействие върху тях самите.
Резултати и въздействия:

Предложихме публикуването на три междинни продукта, които ще бъдат резултат от дейностите извършвани по време на обмена и ще бъдат предоставени на по-голяма аудитория по уебсайта на проекта чрез всички дейности по разпространение, включени в плана за разпространение. Следователно, ние се надяваме, че ще има положително, измеримо въздействие на нивото на участниците (с ясно изразени последици), повишаване на осведомеността за екологичните проблеми сред членовете на целевата група), на местните училищни общности и по-широките общности на нивото на участващите институции и други свързани с тях институции на местно, регионално, национално и международно ниво.
Всяко училище ще включи теми от проекта в своята учебна програма – те могат да бъдат добавени в часовете по английски език, биология, география и по този начин резултатите от проекта ще имат трайност за много години напред. Също така, възнамеряваме да насърчим и план за устойчивост, включващ изпълнението на резултатите от проекта за най-малко петнадесет други училища през следващите три години след края на проекта. Безвъзмездни средства за бюджет:
Управление и изпълнение на проекти –  36000.00 EUR
Учебни, преподавателски, тренировъчни дейности –  108604.00 EUR
Обща безвъзмездна помощ –  144604.00 EUR   The main aim of the project is to make students aware of the significance of adopting alternative sources of energy such as wind, wave or sun energy which do not compromise the natural environment.The project aims include:-making students aware of the importance of using alternative sources of energy-encouraging students to improve their English and ITC skills;-promoting an ecological life as a strategy for being ecological and healthy, thus leading a lifelongecological lifestyle;-imposing a long-term policy of schools in dealing with the problem of overusing electricity andneglecting environmental matters;-supporting social inclusion and prevention of discrimination;-developing knowledge among students and teachers of the diversity of European cultures thus promoting respect and tolerance for other nations. NUMBER AND PROFILE OF THE PARTICIPANTSStudents/teenagers: Each exchange involves the participation of 6 students per country who will participate directly in the exchanges. These students will be selected prior to each mobility, according to transparent criteria, which will involve command of English, ICT skills, voluntary work involvement in the school-based activities and motivation. Teachers/Adults: There will be teams of 5 teachers at each partner organisation so 35 in total who will manage the project implementation. Each of them will be assigned clear tasks from the beginning ranging from linguistic to technical fields.According to the importance and relevance of their contribution and profession 2 participating teachers will be selected from this team before each exchange. MAIN ACTIVITIES During the exchanges, students will attend classes in the morning and in the afternoon, they will work toward the achievement of specific goals in each activity: C1-TR Join Staff Event at the beginning with the participation of 3 teachers from each partner to have seminar from an academic professional- and to have seminar from EU project expert.C2- IT The project teams will join the workshops about different kinds of renewable energy –meeting with an expert who will show the types of energy and advantages of such an ecological solution; workshops will include students’ work based on previous findings made as a result of visits to local Ecology Department; will make posters about renewable energy, there will be some quizzes. The final product will be an e-book regarding the main topic of the meeting.C3- BG The activities will be organized in a forum presented by the students which includes topicsWhat do local authorities do to provide inhabitants with renewable energy?/ Why should we use it? /Effects on health and the nature/ The statistical data of applying renewable energy in our regions. The final product will consist in an online magazine containing all the results produced during the meeting.C4- MK Students put together the information and statistical data collected and create another e-book which encompasses a set of practical advices on how to deal with the most serious ecological problems and the likely consequences if no measure is undertaken.C5- LT Students and teachers run workshops after which an online magazine is produced with the emphasis on things to be easily done in our daily life to protect the environment – it will be a summary of the all previous meetings. Apart from workshops, we are planning to organize visits to a recyclingplant, local ecological farms and plants producing renewable energy appliances. METHODOLOGY We have divided our topic into several sub-topics which will constitute the theme of each meeting and exchange envisaged in the project. During LTTAs, students will be at the centre of all the activities, as we believe that by involving them directly and supervising their work, the project will surely have a stronger impact on them. RESULTS AND IMPACTSWe have assumed the publication of 3 intermediate products which will result from the activities performed during the exchanges and will be made available to larger audiences on the project website, through all the dissemination activities included in the dissemination plan. Therefore, we hope that there will be a positive, measurable impact at the level of participants (with a clear increasing in awareness of ecological problems among the target group members), of the local school communities and wider communities, at the level of the institutions involved and other relatedinstitutions, at local, regional, national and international levels. Each school will involve project topics into their curriculum – it can be added to English lessons,biology lessons and geography classes- this way the project results will last for many years to come. We intend to promote a sustainability plan involving the implementation of the project results for at least 15 other schools within the three years following the end of the project in order to let these communities develop benefit from our European views. Budget Items GrantProject Management and Implementation 36000.00 EURLearning, Teaching, Training Activities 108604.00 EURTotal Grant 144604.00 EUR

Проект № 2019-1-PL01-KA229-065100_3 

Know-how in Terms Of Developing Mobile Applications

————————————————————————————————————

 Проект „Ноу-хау по отношение на разработването на мобилни приложения“

Цел на проекта:

Проектът е иницииран с цел да отговори на нуждите на ученици да придобият и надградят уменията си в разработването на мобилни приложения – едно умение, което ще използват и след като завършат училище, независимо в каква сфера ще се реализират професионално. Ние желаем нашите ученици да станат активни потребители на инструментите за разработване на мобилни приложения, а не да са единствено пасивни потребители.

Проектът ще предостави на учители и ученици нужните инструменти и платформа за съвместна работа, за споделяне на идеи и добри практики и за разработка на мобилни приложения. Предоставяйки им тази платформа, ние се надяваме да постигнем няколко цели, които са свързани с темата, както и цели, свързани с културния обмен и диалога между културите, който се съотнася  с проекта.

Проектът ще подпомогне и учителите по информационни технологии, които ще подобрят своята материална база и ще обезпечат устойчивост и трайност на резултатите от проекта.

Проектът цели подобряване на дигиталните умения на учениците и учителите, натрупване на знания за чуждите култури, натрупване на умения за общуване на английски език и на езиците на участниците от другите държави.

Всички членове на екипите и всички ученици ще подобрят организационните си умения, уменията за работа в екип и уменията си да боравят с данни.

Целева група:

Ученици на възраст 13-18 години. Участници в проекта ще бъдат 400 ученици, избрани според техните дигитални, езикови и училищни резултати и постижения.

Сред учениците има такива с различия в културното ниво, а някои от тях са със затруднения от икономическо, културно и финансово естество, но активно се стремят да ги преодолеят. Такива ученици ще получат финансово подпомагане.

В четирите планови срещи участие ще вземат 120 ученици – по 24 от всяка държава и допълнителни 24 от държавата-домакин, за които няма да бъде отпуснато финансиране, но които ще присъстват на дейностите.

Главни дейности:

Турция – организира C1 (смесен персонал) ноември 2019, създава лого на проекта.

Италия – организира C2 – февруари 2020г, създава Фейсбук страница на проекта и я поддържа.

Гърция – организира C3 – май 2020г, координира разпределението на контрола и атестациите.

България – организира C4 – ноември 2020г, създава профил на проекта в e Twinning и го поддържа.

Полша – организира C5 – април 2021г., изготвя и поддържа интернет страница на проекта.

Бюджет за ЧОУ „Джани РоДари“ по пера:

Управление и реализация на проекта  – 6000 евро

Дейности по обучение и учене  – 20 775 евро

Общо – 26 775 евро

The project was initiated in response to the needs of our students for improvement of their expertise in the sphere of developing mobile applications – a practical skill which they could use as adults as well, no matter what careers they might choose for themselves later in life.

Our hope is that our students become active users of the mobile developing tools rather than be passive consumers of the mobile applications.

We will dedicate our project to students aged 13-18 years old. These students come from different cultural backgrounds and many of them have actively struggled against obstacles: economic, cultural and financial ones, and have been trying to actively overcome them. The participants in the project will be chosen among the best performers of their age group based on their digital skills, language skills, and school results.

The project aim is to provide our teachers and students with the necessary tools and with a framework for working together, for sharing of ideas and good practices, and for learning how to develop mobile applications as well. By providing this framework, we intend to achieve a number of topic-related objectives as well as objectives related to the intercultural dialogue implied by the international scope of the project.

By contributing to the development of new mobile applications actively, the participants in the project will improve their digital skills, their understanding of foreign cultures and their intercultural apprehension and respect for each other. The project will lead to enhancing our students’ organizational and data manipulating skills, as well as their team work spirit and cooperation while actively contributing to the development of new mobile applications.

Проект № 2019-1-BG01-KA229-062273

Social media for educational purposes

СОЦИАЛНИ МЕДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ

Заглавие на проекта: СОЦИАЛНИ МЕДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ

Основна цел на проекта: Обмен на добри практики

Акроним/ Абревиатура на проекта: StreAMER

Начална дата на проекта: 01-09-2019

Обща продължителност на проекта: 24 месеца

Крайна дата на проекта: 31-08-2021

КОНТЕКСТ

Този проект отговаря на общата необходимост от развитие на различни способности в нашата училищна среда. Интернетът е едно от най-големите допълнения към нашия живот и ние се възползваме изцяло от него. Родителите, в тяхната битка за наличие на кариера, пренебрегват децата си, нямат достатъчно време да ги изслушват, да споделят техните радости и тревоги, да ги ръководят. В много случаи, децата търсят убежище във виртуалния свят, чувствайки, че интернетът  прави живота им по-лесен, по-силен. Печелейки отличие в игрите, подрастващите са харесвани, те се чувстват равнопоставени, уплътняват свободното си време и това запълва празнотата им  с дефицитни социални умения извън линия. Този проект се доближава до социалните и граждански ключови компетенции на ЕС, защото нашите ученици трябва да разберат как могат да постигнат лично и социално благополучие чрез здравословен начин на живот. Това включва личностна, междуличностна и междукултурна компетентност и покрива видове поведение, необходими за участие по ефективен и градивен начин в социалния и трудовия  живот. Придобиването на гражданска компетентност ще  позволи на учениците да са ангажирани ефективно с другите в публичната сфера и да покажат солидарност и интерес в разрешаването на проблеми, засягащи местната и по-широката общност.

ЦЕЛИ

Това партньорство възнамерява чрез европейско сътрудничество да информира учениците за необходимостта от рационално, ефективно и безопасно използване на социалните медии, предотвратявайки изоставане в училище. То насърчава обучението за усвояване на ключовата компетентност- способността да се организира собствено обучение, включително чрез ефективно управление на времето и информацията. Това включва осъзнаване на процеса на обучение и нуждите му. По този начин нашите ученици могат да придобият, обработят и усвоят нови знания и умения, да търсят и използват насоки.

УЧАСТНИЦИ

Относно обучението, преподаването и учебните дейности (LTTA). Всички партньори са избрали 24+8 мобилности, така че нашето партньорство носи минимум 192 мобилности. От предишен опит  този брой обикновено е надвишен. Ученици и учители ще участват в срещи в държави-партньори и ще работят в мултикултурни екипи според планираните дейности. Партньорството е шанс за всички да участват, да работят, да видят, да сравнят и да се учат в мултикултурна среда в чужда страна.

МЕТОДОЛОГИЯ – Всички партньори ще участват активно: в обединение на проекти, работа в мултикултурни екипи в планирани дейности, оценка на напредъка и въздействието на проекта, споделяне на опит и най-добри практики, планиране на следващи дейности. Координатор на проекта ще следи за изпълнението на задачите в сътрудничество с хората, отговорни за всички екипи.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Въздействие върху учениците:

-Осъзнаване и подобряване на безопасното, рационално използване на социалните медии.

-Осъзнаване на опасността и ефектите от зависимостта на социалните медии.

-Развитие на социалните и граждански умения, самочувствие, критично мислене, креативност и синтез.

-Подобряване на здравословни и отговорни алтернативи на социалните медии.

-Експлоатация на хобита за развитие на таланти.

УЧИТЕЛИ

-Професионално подобряване на портфолиото с извънкласни дейности (състезания, шоу изяви, фотоизложби, кампании за здравословен и отговорен начин на живот).

-Подобряване на цифрови умения.

-Подобряване на уменията по роден и английски език.

УЧИЛИЩЕ

-Подобряване на имиджа на училището на местно, национално и международно ниво.

Увеличаване на атрактивността, броя на учениците и конкурентноспособността, прилагане на нови стратегии за учители.

Въвеждане на нови подходи към институционалното развитие и управление на ресурсите.

-Проектите от ЕС получават печалба.

-Извънкласни стратегии за разнообразяване.

-Обединение на европейското измерение в образованието, активно насърчаване на европейско гражданство.

УЧЕБНА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

-Обогатяване на други училища с нови стратегии за учители.

-Обогатяване  на други училища чрез използване на разпространени крайни продукти.

-Насърчаване на обучението през целия живот и кандидатстване в училища за проекти на ЕС в други училища.

ОБЩНОСТ

Осъзнаване от родителите за опасностите, които крият социалните медии и тяхната рационална употреба.

Местна, национална и междукултурна промоция на имиджа.

-Подобряване на връзката между училище и общност, доверие на общността.

БЮДЖЕТ

Безвъзмездна помощ за пътуване- общо 44000.00 ЕUR

Индивидуална безвъзмездна помощ- общо 78188.00 EUR

Субсидия- общо 122188.00 EUR

SOCIAL MEDIA FOR EDUCATIONAL PURPOSES

Main objective of the project: Exchange of Good Practices

Project Title: Social Media for Educational Purposes

Project Acronym: StreAMER

Project Start Date: 01-09-2019

Project Total Duration: 24 months

Project End Date: 31-08-2021

This project answers a common need to develop these competencies in our school environment. The Internet is one of the greatest additions to our lives and we take full advantage of it. Parents, in their struggle for existence career, neglect their children, don’t have time to listen, share their joys and sorrows, guide them. In many cases, children seek refuge in the virtual world, feeling the Internet makes their life easier, empowered. Being liked, gaining excellence in games, feeling equal and filling empty time fills the void of adolescents with deficient offline social skills.

This project approaches social and civic EU key competencies because our students need to understand how they can attain personal and social well-being through a healthy lifestyle. These include personal, interpersonal and intercultural competence and cover behaviours necessary to participate in an effective and constructive way in social and working life. Acquiring civic competence will allow them to engage effectively with others in the public domain, and display solidarity and interest in solving problems affecting the local and wider community.

OBJECTIVES

This partnership intends, through European cooperation, to make pupils aware of the need to rationally, efficiently and safely use the Social Media, preventing school abandonment. It promotes the learning to learn the key competence- the ability to organise one’s own learning, including through effective management of time and information. This includes one’s awareness of learning process and needs. Thus, our students can gain, process and assimilate new knowledge and skills, seek and make use of guidance.

PARTICIPANTS

  1. Regarding LTTAs (Learning, Teaching and Training Activities): All partners have chosen 24+8 mobilities, so our partnership brings a minimum of 192 mobilities. From previous experience, this number is usually exceeded. Students and teachers will participate in meetings in partner countries and work in multicultural teams, according to planned activities. The partnership is a chance for all to participate, work, see, compare and learn in a multicultural environment, in a foreign country.

METHODOLOGY

All partners will involve actively: Taking part in project reunions, working in multicultural teams in planned activities, evaluating project progress and impact, sharing experiencies and best practices, plan next activities.  Project’s coordinator will monitor fulfilment of the tasks, collaborating with the people responsible for all the teams.

RESULTS AND IMPACTS

Impact on students:

-Awareness and improvement of Social Media (SM) safe, rational use.

-Awareness of SM addiction danger and effects.

-Development of social and civic skills, self-esteem, critical thinking, creativity and synthesis.

-Enhancement of healthy and accountable alternatives to SM.

-Hobbies exploitation for talent development.

TEACHERS

-Professional portfolio enhancement with extracurricular activities (competitions, shows, photo exhibitions, campaigns for healthy and responsible lifestyle).

-Digital skills improvement.

-Native language and English skills improvement.

SCHOOL

-Local, national and international school image improvement.

-The increase of attractiveness, students’ number and competitiveness, implementing new teacher strategies.

-New approaches introduction to institutional development and resource management.

-EU projects experience gain.

-Extracurricular offer diversification.

-European dimension’s consolidation in education, active European citizenship promotion.

WIDER LIFELONG LEARNING COMMUNITY

-Enrichment of other schools with new teaching strategies.

-Other schools’ benefits by using disseminated end products.

-Promotion of lifelong learning  and school application for EU projects in other schools.

COMMUNITY

-Parents’ awareness of SM dangers and rational use need.

-Local, national and international image promotion.

-Improvement of school- community realtionship, community’s confidence

BUDGET

Travel Grant- total 44000.00 EUR

Individual Support Grant- total 78188.00 EUR

Grant- total 122188.00 EUR

                                                                
 „ КРАСИВА  ЗЕЛЕНИНА –  ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ “ Уважаеми родители, скъпи деца !На 14 септември 2019 г. учители, родители и деца от нашия учебен комплекс „Джани Родари” участвахме в най-мащабната национална доброволческа инициатива – “Да изчистим България заедно”, в името на каузата за по-чиста околна среда.От  този ден стартира и спечеленият  проект  по програма „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2019 от Сдружение „Джани РоДари”с  председател –  нашия  директор –  г –жа Йосифова.Този  успех ще ни даде възможност да направим  Учебен център „Джани Родари” още по- привлекателен  за децата  и  живущите  в една от главните зони на квартал „Гео Милев” –парковото пространство на ул.Коста Лулчев” № 31,бл.36, средище  за отдих на възрастни хора и  най-вече за майки с малки деца.     Инфраструктурата на обекта има няколко основни проблема:Лишена от красиво подредена флораЗеленото пространство е превърнато в пустеещо  и неприветливо– обрасло с бурени, изсъхнали клони,отъпкани  тревни площи ., замърсен терен  със изхвърлени отпадъци.В него липсват  ясно определени места за съхранение и събиране на отпадъци, което го превръща в неекологично чиста среда,Изкъртени бордюри и разбити плочкиЛипсват цветни пространстваЛипсват кътове за отдих – пейки с масиЛипсват развлекателни кътове за малките децаЛипсват кътове  за лятно занимание на ученицитеТеренът е лишен от красота и естетика, което води до отрицателно отношение  на живущите и преминаващите  хора и най – вече негативното отношение на младите хора и децата. Основна цел на проекта:    Облагородяване на обществено зелено пространство около  бл.36 на ул.»Коста Лулчев»№ 31, в  кв.»Гео Милев» и превръщането му в атрактивен и приятен за отдих център на Столична община, район Слатина  Да се подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост, отнасящи се до Зелената система;Да се осигурят условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост на територията на район СлатинаДа се създадат условия за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали с цел подобряване условията за живот и отдих;Да се насърчи развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.  Специфични цели: 1.Осигуряване на облагородена паркова среда не само за жителите на околните квартали, но и учениците, децата, посещаващи учебния комплекс и техните семейства.Облагородяване на площта, засаждане с цветя и храсти,4.Създаване на  развлекателни кътове за малките  деца и ученици ! ДЕЙНОСТИ: Среща с ръководството на Лесотехническия университет – Факултет Екологияи ландшафтна архитектура, катедра–  „Парково и ландшафтно проектиране“за  консултиране и набиране на доброволци – студенти- 3 ,4 курс 2.Популяризиране на проекта, чрез организиране на среща – разговор с членовете на сдружението, децата от Учебен център «Джани Ро Дари» и техните родители, членовете на етажната собственост на бл.36 , доброволци за предстоящите дейности по проекта и медии.3.Подготовка на площите  за нтервенция – почистване от клони, плевели, отпадъци. 4.Подготовка на основата за достъпите на хората – поставяне и подмяна на бордюри и плочки;5.Изграждане на зони за отдих и социално  общуване:Поставяне на кошчета за отпадъциМонтиране на бетонови кашпи за цветяобособяване на детски и ученически кътове:пясъчник за малки децаЛятно училище сред природата /монтиране на – черна дъска,пънчета и др. ученически пособия – пана за рисуване на открито,масичка за шах и «Не се сърди човече»/Летен театър сред природата6.Изграждане на цветни пространства с многогодишни цветя,7.Изграждане на цветни пространства с пролетни и луковични цветя,8.Обособяване на  пространства от трайна дървесна разстителност9.Изграждане на  пространства от храстова разстителност10.Монтаж на дървена ограда11.Изработване и поставяне на  къщички – хранилки  за птици по дърветата12.Приключване /финализиране / на проекта:Финансов отчетОтчет пред обществеността – среща с представителите на общината,общностите,участвали в проекта,доброволци,деца и родители ,медии. Естетизиране на околоблоковото  пространство и подобрението му ще помогне за уютния отдих на възрастните и уморени от ежедневните проблеми хора, ще способства за благоприятното развитие на децата  и ще ги научи да уважават  заобикалящия ги свят. Чрез залесяването на  този обект , атмосферата в която ще пребивават учениците и младите семейсва със своите деца, ще спомогне за хармоничното  им развитие , допир с природата и съзерцание.  Чрез отдих , открити уроци и развлечения, той може да послужи за пример на подрастващото поколение и да изгражда моралните норми у децата.А децата ще станат възрастни!Децата  ще имат свои деца…..! И всички те ….ще се докосват до „ КРАСИВАТА   ЗЕЛЕНИНА –  ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ “   Обща стойност на проекта :3 999 74  лв. От Ръководството на Сдружение „Джани РоДари „

Частно основно училище “Джани РоДари” работи по редица проекти. Ние се стремим ежедневно да повишаваме нивото на образованост на нашите деца, както и да развиваме спортна култура.

Ние работим по следните проекти:

 ⇒ “Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма “Развитrе на човешките ресурси”

 ⇒  “World Playground”

 ⇒ Световна детска площадка – провеждане на езикови обучителни занятия под формата на забавни, атрактивни и поучителни игри и задачи.

 ⇒ Проект за безплатно обучение по тенис на маса.

 ⇒ Музикотерапия

 ⇒ Проект за изграждане на площадка по безопасност на движението по европейски стандарт.