Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС

Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС

Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС

ПЪРВА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции – училище, детска градина

районна администрация, малки населени места

ФОРМУЛЯР ЗА СЪДЪРЖАТЕЛЕН И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

         І. Техническа информация:

Име на организация/изпълнителЧОУ ДЖАНИ РОДАРИ
Име на проектЛятна школа по баскетбол «Джани  РоДари»
Вх № на проектното предложениеЗаповед № за корекция на бюджетаA20-УЗ21-601-14.05.2020Г.
Стратегическа цел / Програмен приоритет1
Продължителност на проекта – начало/край01.07.2020г.до 01.11.2020г.
Стойност на проектаОдобрена сума за финансиране691,00/шестстотин деветдесет и един лева/лв.

         ІІ. Съдържателен отчет:

         Моля, представете следната информация / до две страници /

1.      Оценка на изпълнението на проекта   – дейности, резултати и участници  / до 20 реда /
Подготвяне на децата за придобиване на спортно – технически умения в баскетбола, състезания за бързина на реакцията свързани с точна стрелба, «Мач на звездите»
2. Степен на изпълнение на дейностите въз основа на заложениете индикатори в проектното  предложение/ опишете изпълнението на индикаторите съгласно проектното предложение/
 Обучение по баскетбол надецата през месец август в рамките на едни час, обучението се проведе на спортната площадка на комплекса, децата получиха възможност за здравословно развитие и създаване на умения за работа в екип  
3.      Постижение в краткосрочен и дългосрочен план / до 15 реда /
Изграждане на технически умения, навици и мислене в децата, създаване на по благоприятен климат в училище за обучаващи се деца и ученици, приобщаване на учениците към системни занимания със спорт и здравословен начин на живот. 
4.      Партньорство и други форми на сътрудничество при организация и провеждане на проектните дейности /до 10 реда /
 Деца на лятна школа по баскетбол от други училища  
5.      Информираност и публичност /относно включването на Столична община като финансираща институция/./ приложения – опис на материали, съгласно изискванията с лого на община и лого на европейска столица на спорта – снимки, публикации, информационни и други материали по проекта/
 Популяризиране сопонсорството и участието на Столична община по проекта чрез платена фейсбук реклама и чрез интернет.   
6.      Обща информация – данни за участници, целевите групи, обхванати по проекта
                            Брой на участниците, обхванати от проекта
1,Брой заявени участници по проект65
2.Брой реални участници в дейностите65
3.Брой отпаднали участници /където е приложимо/ 
4.Брой допълнително включени участници 
                            Разпределение на обхванатите от проекта по пол
1.Мъже/ Момчета 
2.Жени / Момичета 
Разпределение на обхванатите от проекта по възраст
1.Деца до 7 години3
2.Деца и ученици 8-14 години62
3.Младежи 15-18 години 
4.Младежи 19-24 години 
5.Младежи 24 – 29 
6.30-60 години65
7.Над 60 години 
Разпределения на участниците по групи в неравностойно положение(където е приложимо)
1.Малцинства-          роми-          други 
2.Мигранти 
3.Хора с увреждания 
4.Деца, лишени от родителска грижа 
5.Други лица в неравностойно положение – моля, опишете ясно 

ІІІ . Финансов отчет:

Пр. №Вид отчетен документ№ / датаОпис на разходитеСтойност      лв.
1Фактура0000001040/17.08.2020Рекламна кампания276,40
2Фактура0777053684/03.08.2020Материали414,60
   ОБЩО691,00
  • Съдържанието на отчетните документи следва да съответства на изискванията от Закона за счетоводството.
  • Спазва изискванията на Регламент /ЕС/2016/279, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и управление на риска при работа с лични данни.

Забележка:

  • Към формуляра за финансов отчет се прилагат копия на всички оригинални документи за направените разходи по проекта. Те сe заверяват с подпис, печат и текст ”Вярно с оригинала”.
  • Съдържанието на отчетните документи следва да съответства на изискванията от Закона за счетоводството в т.ч към всяка фактура се прилага касова бележка и други документи, доказващи разхода /например договор за наем или услуга/.

Приел отчета: .…………………………..

Експерт дирекция СМД         

Приел отчета:…………………………….                           Ръководител на институцията:……………………

 Експерт в дирекция                                                                                                  /подпис и печат/

 „Секретариат на СОС”                                       

Експерт  на ПК за ДМС

Приел отчета:………………………………                         Финансово отговорно лице

Директор на дирекция СМД                                      на институцията: ……………………………………..

                                                                                                                                   /подпис и печат/

Координатор на Програмата:……………………..         

Заместник – кмет на СО

                                                                                                  Дата на приемане: ……………………