Придобиване на баскетболен кош с официалните размери на FIBA

Придобиване на баскетболен кош с официалните размери на FIBA

                 Приложение № 1 към чл.3, ал.1

                                    ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

                       ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА

                              ФИЗИЧЕСКОТО  ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2020 г.

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТСТВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ:

Име: ЧОУ „Джани РоДари” – ЕООД

Адрес: 1111 гр. София, ул.”Гео Милев” №158, ВТУ”Т.Каблешков”, корпус 4

община:

област: Софийска област

Ръководител на институцията: Йорданка Петрова  Йосифова – Директор

Телефон: 0896 769242

                   e-mail: djanirodari_school@abv.bg

ЕИК по БУЛСТАТ:  204507818

Банкова сметка:

                 Банка: ПРОКРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/  ЕАД

IBAN: BG43 PRCB 92301050206301

                  BIC:  PRCBBGSF

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

               (Кратко описание на мотивите и дейностите за осъществяване на проекта)

 Придобиване на баскетболен кош с официалните размери на FIBA, поради липса на какъвто и да е на спортната площадка в училището. Кошовете и тавана в салона са прекалено ниски и децата нямат възможност да се доближат максимално до играта в пълния и блясък. Стрелба с парабола е абсолютно невъзможна, а поднасянията са лесни и протоколни за децата от среден курс!

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

                                                               (Кратко описание)

 Пълноценна и ползотворна подготовка на учениците за предстоящите баскетболни състезания. Практикуване на спорта в реални и нормални условия!
  1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

                                                   (Описват се прогнозни резултати)

·         Солидна подготовка за предстоящите баскетболни турнири;·         Подобаваща материална база за учениците, която несъмнено заслужават;·         Практикуване на спорта в часа за отдих, който се провежда на открито;·         Подобряване на стрелба, придвижване и игра в защита в реалистични условия на кош с нормални размери.
  1. V. ЦЕЛЕВА ГРУПА:

(Посочват се целевите групи от кандидатстващата институция, обхванати в проекта)

Целева групаБройПарични средства по чл. 1 от ПМС № 46 от 19.03.2020 г.Сума 
1234
Деца62 -1-7 кл.  3 -ПГ 3.00 лв.2.00 лв.186.00 лв.    6.00 лв.
Ученици   
Студенти   
Курсанти   
 Общо в лв.: 192.00 лв

(Броят на децата от детските градини не включва броя на децата от яслените групи. Сумата в колона 4 се определя като произведение от данните в колона 2 и колона 3.)

Ръководител на институциятаЙорданка Петрова Йосифова                                                                              (подпис, печат)