Отворено писмо

ОТВОРЕНО ПИСМО 

ОТ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

          Изх. № 218/24.11.2020 г.

ДО

ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

ГОСПОДИН ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

ГОСПОЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

ГОСПОДИН КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

         ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ГОСПОЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ГОСПОДИН КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ГОСПОДИН ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,        

Като официален представител и говорител на своите членове, Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) има отговорността да изрази обединената позиция на частните детски градини и училища в сложната за всички ситуация. Обществените нагласи са изключително разнопосочни, а образователните институции са пресечна точка на социалния диалог. Нужна е голяма прозорливост и отговорност от всички, за да се съхрани здравето на деца, ученици, учители, екипи, общности и общество, устойчивостта на институциите и да се гарантират правата на всички заинтересовани страни.

Обезпокоени сме от липсата на синхрон и колаборация между различните министерства. Продължаваме да разчитаме на Министерството на образованието и науката като най-компетентен орган за решаване на проблемите в нашата професионална сфера. В работните групи и отрасловите формирования на това Министерство внимателно и детайлно обсъдихме актуалните предизвикателства и възможните решения в тази безпрецедентно трудна ситуация.

В светлината на всичко това, ние от БАЧУ, декларираме следното: 

1. Подчертаваме, че грижата ни за здравето на всички членове на нашите общности – деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал, е първостепенен приоритет. Частните училища (ЧУ) и частните детски градини (ЧДГ) от началото на пандемията осигуряват безупречно спазване на противоепидемичните мерки.

2. Частните детски градини и частните училища имат изключително отговорна социална позиция и функции. Именно ние, с куража, подготовката и професионализма си, първи осъществихме през м. май 2020 г. плавния преход от дистанционно към присъствено обучение в нашите институции. Съхранихме здравия психологически климат и отлична комуникация с родителите, възстановихме нормалния ритъм на работа, без да застрашим здравето на всички участници в процеса.

3. На този етап огромната част от ЧДГ и ЧУ, членове на БАЧУ, са със здрав персонал и ученици и имат готовност да осигурят всички варианти на учебен процес –  присъствено, хибридно, в електронна среда и взаимодействие с родителите, на открито, при гъвкаво превключване от един в друг формат. Ръководствата на екипите не се страхуват да поемат отговорност за взимането на автономни решения по отношение на организацията и формата на образователния процес. Убедени сме, че държавниците и здравните власти могат да им се доверят в тази отговорна функция. Тази позиция БАЧУ изразява и отстоява последователно през целия период от възникването на епидемичната обстановка до сега.

4. В различни държави по света на частния образователен сектор е гласувано доверие, именно поради гъвкавост, качество на дейностите, надеждност на здравните процедури, да осигури образователен процес при затваряне на държавната образователна система за деца на родители, работещи в жизнено важни сфери на нашето общество: медицински работници, аптекари, полицаи, заети в обществения транспорт, в мрежата от хранителни магазини и други.

5. Изваждането на децата от училищната среда и затварянето им у дома без възможност за естествена комуникация, ще нанесе безспорни щети върху психиката на децата и подрастващите, които трудно биха могли да се компенсират по-късно.

6. Всички свои становища и решения взимаме след внимателно проучване на нагласите на родителите и учителите и чрез постоянен конструктивен диалог с тях. Само по този начин можем да гарантираме устойчивостта на стратегията си и активирането на ресурса и взаимодействието на всички заинтересовани страни.

НАСТОЯВАМЕ ЗА:

1. Преразглеждане на предложението на Министъра на здравеопазването, проф.

д-р  Ангелов за категорично затваряне на цялата образователна система, на ЧДГ и ЧУ, особено на децата в детските градини и в начална училищна степен.  

2. Предоставяне на възможност за частично и диференцирано функциониране на образователната институция при спазване на всички необходими противоепидемични мерки и при наличие на информирано заявено желание от родителите. При вземането на решения да бъде прилаган диференциран подход при зачитане мнението на директорите на образователните институции. Да се създаде възможност училища и детски градини с ниска или нулева заболеваемост и спазен здравен протокол да продължат да работят.

3. Да се изработи ясен протокол и времева рамка за постепенно връщане към нормалното функциониране на училищните системи в зависимост от развитието на здравната обстановка. Предварително начертана и обявена такава процедура би внесла спокойствие у училищните ръководства и екипи, както и у родителите. Тя ще   даде шанс на ДГ и училищата да приложат и развият реалистични и ефективни  сценарии за структуриране и довеждане до успешен край на учебната година.

4. Категорично настояваме за икономическа подкрепа от страна на държавата за всяка засегната от кризата образователна институция – ЧДГ и ЧУ. Настояваме за създаването на работна група по тази тема с участието на МФ, МОН, МТС и МИ, в която да се изслушат нашите аргументи и да се предвидят конкретни мерки. Не одобряваме модел, в който държавата „вижда“ частния образователен сектор, само при  копиране и мултиплициране на неговите успешни иновации и практики, само като ресурс за иновативна образователна инициатива, без да поема никакъв ангажимент към потребностите и предизвикателствата пред този сектор.

Разчитаме на разбиране и подкрепа от страна на институциите. Ще продължим да отстояваме целите си с упорство, добронамереност и решителност.  

С уважение,

Мария Каменова

Председател на БАЧУ