Обучение по чужд език

Обучение по чужд език

Обучението в ЧОУ”Джани РоДари” се провежда по европейски езиков стандарт за владеене на чужд език. Използват се утвърдени езикови учебни системи и програми. 

Целта на обучението е постигане на отлична основа на езика и високо ниво на комуникативност, говоримост и умения при писане. За целта се използват мултимедийни  системи и методи.

Основен е английски език, разпределен по 8 часа седмично.

В ЧОУ”Джани РоДари” предлагаме изучаване на Италиански, Гръцки, Китайски, Руски език и Испански език под ръководството на високо квалифициран специалисти.

Как протича урокът?

 • Четене на глас
 • Превод и записване на новите думи
 • Превод на текста изречение по изречение
 • Въвеждане на граматическо правило
 • Упражнения върху правилото и съставяне на изречения
 • Широко използване на онагледяване
 • Чуждите думи не се свързват с родните, а директно с действителността
 • Ключово значение на произношението
 • Изключване на родния език
 • Използване на устни текстове (предимно диалози)
 • Обясняване на непознатата лексика чрез онагледяване

По време на обучението, ние предлагаме различни игрови ситуации, в които учениците взимат участие. Тяхната активност влияе върху целенасочеността на педагогическия подход.

Дидактичната игра в урока по английски език  няма определено място. Урокът може да започне с нея, както и да завърши с нея. Тя може да се използва, както при запознаване с новата лексика и при затвърдяването й, така и при формирането и развитието на комуникативните умения. Играта има широко приложение в обучението по английски език.

Творческите игри имат определен сюжет, който се създава в момента. Децата свободно го  избират и изграждат, изпълняват определени роли  и сами търсят формата и организацията на играта.

Ролевите игри следва да се прилагат в определен етап на чуждоезиковото обучение. За да се стигне до ролева игра, са необходими солидни знания, много условно-речеви и речеви упражнения, чрез които се изграждат комуникативни умения

Структурни игри (Structure Games) – тези игри се използват за натрупване на опит в употребата на различни структури. Например, в кутия са поставени първо снимките на учениците от класа. Учителят изтегля една от снимките и показва конструкцията:

Hello! I am ……………. (казва се името на детето от снимката – Lora)

Hello, Lora! How are you? ( казва целият клас)

I am fine, thank you. ( отговаря детето)

Играта продължава, докато се изтеглят всички снимки от класа, могат да бъдат заменени снимките на децата с любими герои от приказки, спортисти, певци или актьори.

Правописни игри (Spelling Games) –. При изучаването на английския език много важно е учениците да произнасят правилно звуковете. Децата научават песничка за буквите, но са необходими и много упражнения.

Игри за произношение (Pronunciation Games) – тренирането на произношението може да става под формата на игри и състезания. То трябва да се поддържа редовно, но не за дълги периоди от време ( 5 минути при всеки урок може да бъде достатъчно).

Игри за научаване на цифри (Number Games) –  помагат на децата да привикнат към говоримата форма на числата. Учениците не се затрудняват много при научаването на цифрите. Въпреки това упражнения са необходими и то не малко, а дадени в игра те се научават неусетно.