Обучението в частно основно училище

Обучението в частно основно училище

Обучението в частно основно училище

„Джани РоДари”

се осъществява въз основа на следните няколко принципа:

– Провокиране на жив интерес и изграждане на положителна мотивация към учебната дейност от първия ден в училище, формиране на умения за самостоятелно учене и развитие на социално поведение у учениците.

– Въвеждане и утвърждаване на дейностния модел на обучение и усвояване на знания и умения- учене чрез правене и преживяване.

– Нашите ученици работят на принципа на кабинетната система. За целта обособихме и оборудвахме кабинет за чуждоезиково обучение, специализирана лаборатория по биология и химия, кабинет по физика и астрономия, музикално-театрален салон на изкуствата, компютърен кабинет с контролиран достъп до Интернет.


– Разнообразни форми на самоподготовка, включително провеждането й в нетрадиционна обстановка.

-Часовете по физическа култура, времето за отдих и заниманията в Клубовете по интереси учениците ни  провеждат в собствен модерен физкултурен салон, със стена за катерене, / с отделни съблекални и душове за момичета и момчета /, в уникални кътове-игротеки, в салона на изкуствата, компютърния кабинет или на външните игрища и площадки.

-Много от уроците се провеждат на открито в просторния ни двор.


– Възможност за откриване и развитие на интересите и заложбите на ученика при зачитане на индивидуалността му.


– Ранночуждоезиково обучение /английски език като задължителноизбираема и факултативна подготовка още от 1-ви клас, втори чужд език  – руски, италиански, китайски и гръцки език като факултативна в 1-ви клас/, компютърна грамотност и изграждане на умения посредством иновативни и интерактивни методи на преподаване и усвояване.

– Постепенно изграждане на широка общообразователна подготовка за продължаване на обучението в следващата образователна степен.

Частно основно училище”Джани Родари” е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски”.

Обучението се осъществява:

1.Усвояване на задължителния общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН.
2. Надграждане над необходимия минимум знания. 
3. Съобразяване с интересите на учениците и развиване на индивидуалните им способности.

Работата е структурирана така, че да отговаря на следните изисквания:

– конкурентно обучение;
– високи критерии при контрол и оценка;
– разнообразни техники и методи на преподаване;
– тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
– задължително усвояване на учебния минимум;
–  входни и изходни нива при започване и завършване на учебната година, входни нива и изходни нива на РУО;
– индивидуална работа с изявени ученици;
– индивидуална и екипна работа по учебни проекти ;
– използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;