Интервю на г-жа Йосифова за списание businesslady

Интервю на г-жа Йосифова за списание businesslady

ВИЗИТКА:

Дариа Йосифова е основател на Учебен комплекс и директор на Частно основно училище „Джани РоДари”. Учебният комплекс включва ясла, целодневна детска градина и основно училище. Началото му е поставено през2001 г.с частна езикова занималня. Г-жа Йосифова е завършила Българска филология в СУ „Св. Кл.Охридски”.продължаав обучението си по специалността с двегодишна следдипломна квалификация по български език и защитава Втора квалификационна степен по Български език и литература (БЕЛ) в ДИУУ.Тя има 20-годишен опит в преподавателската дейност като учител по БЕЛ, а също и като базов учител към катедра „Методика на българския език” и „Методика на литературата” към филологическия факултет на СУ „Св. Кл.Охридски Интересува се и прилага различни алтернативни методи за обучение и възпитание и осъществяване

  1. Г-жо Йосифова, бихте ли ни разказали за Образователната концепция в ЧОУ “Джани РоДари” и по-конкретно за ученето чрез правене и преживяване, ученето чрез игра? В какво се изразяват и какви са предимствата?

Тази система отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като са поставени в реална ситуация.Играта и ученето не се изключват, а взаимно се допълват и обогатяват. В този смисъл търсим същността на мотивираното обучение. Практиката показва, че не всяко обучение търси и осъществява в достатъчна степен мотивираността.

Всяка една от класните стаи е оборудвана с различен модул за игра.Чрез всеки един от тях се преподава урокът, разиграват се реални ситуации. Учениците влизат в роли.Така материалът не е труден, а забавен, ученето е приятно занимание, чрез което чувстваш ,че ставаш все по-добър и не искаш да идва събота и неделя.Ако попитате учениците какво са учили, ще ви кажат, че са играли.Действието, включването в правенето е онова, което не им позволява да се уморят през деня и да държи любопитството им будно.Така материалът минава през повишения интерес към занятията и в същото време се осигурява бързо запомняне, разбиране и усвояване.Без надпревара и страх от неуспех, защото това е игра и тя има правила, в някои случаи успяваш, в други –не.Така се решава и проблемът с това, да си успешен,дори когато не си успял.       

Играейки ,ученикът се учи,от задължение ученето се превръща в доброволна дейност, която носи радост и удовлетворение.

Тя е неговото средство за самореализация и самоизява. Точно това е голямото й предимство пред останалите човешки дейности и активности. Чрез нея по нов и достъпен начин се реализират собствените потребности за себеутвърждаване. В този контекст играта създава условия за самоорганизация и самообучение, предизвиквайки, по – висока степен на интензивно развитие на личността му.

  1. В ЧОУ “Джани РоДари” сте въвели специална система за по-добра концентрация на децата с цел ефективното усвояване на нелекия учебен материал – RYE система за обучение чрез йога. Споделете повече за нея.

Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, да изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.) Взимат се под внимание и трудностите, които изживяват подрастващите, проблемите, конфликтите, пречките, разпиляването на енергията.

При наблюденията на учениците , практикуващи йога в класните стаи, е установено забележително подобрение в отговорите им, в тяхната креативност, възприемчивост, памет, воля и поведение. Децата са отпуснати, целенасочени, концентрирани и спокойни.

Ако им предстои някакъв тест се дават упражнения, които да им помогнат да се чувстват по – щастливи преди това. Упражненията се разработват според разбирането, възрастта и нуждите на децата и според момента.

         Системата за образование на децата трябва да е различна. Трябва да се съчетае с определени практики, които да отстранят психологическия блокаж, да им помогнат в осъзнаването на психологическите промени, настъпващи в тялото и ума, практики, които им помагат да възприемат собствените си смущения и им дават способността да се фокусират върху изучавания предмет.

  1. Имате авторска програма по Български език и литература – “Граматика на фантазията”, какво представлява тя?

         „Граматика на фантазията“ от Джани Родари е в основата на идеята на Частно основно училище „Джани РоДари“. Успешно се провокират интелектуалните възможности на децата да развиват своите умения и фантазия, да творят. Това е система за часовете по развитие на речта и подпомага адаптирането на творческото мислене към света, времето , в което всяко дете да остене дете, защото то е „ неповторима индивидуалност и задачата на възпитателя се състои в това, да разкрие тази неповторимост и да му помогне да развие своите творчески възможности”.Предполагат се разнообразни методи и средства, които стимулират въображението и водят детето неусетно към “радостта от творчеството”. Според писателя “творчеството е синоним на оригиналния начин на мислене, способност постоянно да се счупят обичайните рамки на натрупания опит. Творческият ум е ум активен, любознателен, разкриващ проблемите там, където другите не ги виждат.

  1. Обучениeто по математика се осъществява чрез метода JUMP Math – в какво се изразява неговата” различност”?

  JUMP Math е философия, както и комплекс от материали и методи, които имат за цел да подобрят преподаването на математика и да помогнат на учениците да развият потенциала си по този предмет.

         Програмата JUMP стъпва върху убеждението, че всички деца в обикновената училищна система, дори онези, които изостават или са диагностицирани със сериозни образователни затруднения, могат да се справят с математиката. Този предмет съвсем не е най – трудният – напротив, тъкмо по математика дори малките деца могат най – лесно да напредват и така да развият увереността и когнитивните способности, необходими за успеха им в други области.

         Уникалната и внимателно изградена в детайли методика JUMP непрекъснато оценява разбирането в ученето и чрез различните иновативни подходи дава възможност на учителите да постигнат привидно невъзможната задача – да преподават на целия клас и всички да са адаптирани към работата. Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки последователни стъпки се постига успехът на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по – нататъшното им учене.