За нас

За нас

 Частно основно училище „Джани РоДари” за чужди езици, йога  и изкуства. Има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от детската градина и ясла до VІІІ клас. Училището успешно съчетава българските образователни традиции с европейските стандарти в образованието.

При Нас:

  • Учебният процес дава задълбочени знания във всички научни области.
  • Чуждоезиковата подготовка осигурява придобиване на комуникативни и писмени умения на много високо ниво.
  • Непрекъснатите занимания в областта на изкуствата формират естетическа култура и ценностна система.
  • Ние разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.

     Частно основно училище “Джани РоДари” притежава лиценз- Заповед № РД 14-32/05.05.2011 г., с която Министърът на образованието, младежта и науката на Р България дава официално разрешение за откриване на Частно основно училище “Джани РоДари” !

Съгласно дадените ни правомощия, училището има право да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърдения учебен план за основната степен на образование, както и да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено основно образование.

     Частно основно училище “Джани РоДари” предоставя възможност на своите ученици и за дистанционна форма на обучение, чрез специализирана дигитална платформа.

Въз основа на своя лиценз ние издаваме следните напълно легитимни и законни документи:

  • Удостоверение за завършен подготвителен клас
  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
  • Свидетелство за завършено основно образование