Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

     В Учебен комплекс „Джани РоДари” се консултират и приемат за обучение деца със следните особености, специални потребности и заболявания:

- хиперкинетичен синдром (с прояви на опозиционно поведение);

- дислексия, дисграфия, дискалкулия - билингвизъм (езикови затруднения при деца, отглеждани в двуезична среда);

- специфични нарушения в развитието на езика и говора (включително езикова терапия в ранна детска възраст от 1 до 3 г. и общо речево недоразвитие);

- ринолалия, говорна апраксия;

- зрителни, слухови, сензорни смущения и трайни увреждания;

- нарушения в аутистичния спектър;

- генетични синдроми (Синдром на Даун);

-неврологични заболявания (ЦКС, ДЦП, асфикция, дизартрия, хидроцефалия и др.) 

     За осъществяване на дейностите, свързани с реализиране на целите ни за прием, обгрижване, обучение и интеграция на децата ние използваме както собствен квалифициран персонал /логопед, психолог, ресурсен педагог/, така и външни специалисти (включително такива, по психомоторика, рехаблитация, разнообразни консултанти, преподаватели и ръководители на ателиета и практики). В програмата ни е включен пакет дейности, разработени специално за работа с родители (настойници) на деца с изпреварващо интелектуално развитие, както и на такива, със специални образователни потребности. Освен консултирането им, родителите са активни участници в различни обучения (тренинги, семинари), включват се в провежданите терапии съвместно с децата /обучение чрез йога, приказкотерапия, пясъчна терапия, съвместна дейност в ателиетата по приложни изкуства/. 

     Развиваме успешно следните дейности: 

- Подкрепа - педагогическа, психологическа, социална и др., по специално разработени и утвърдени в международен план програми, както и прилагайки методики, използувани в обучението по Специална педагогика към катедра Педагогика в СУ “Св. Климент Охридски” 

- Социално – педагогическо консултиране за деца с отклоняващо се поведение (включително с регистрирана хиперактивност и дефицит на вниманието) – развитие на умения за ефективна комуникация, справяне с конфликти, решаване на проблемите, съдействане за подобряване връзката «дете-родител». 

- Индивидуални социално – педагогически консултации, ежедневна работа с проблемното дете с цел формиране на система от норми и правила за междуличностно общуване, живот в общество и поддържане на просоциално поведение.


- Възстановяване, рехабилитация и обучителни терапии (логопедични, игрови терапии, тренинги и много други) – на първо място – специфичното за Учебен комплекс „Джани РоДари” обучение чрез йогаприказкотерапия; музикотерапия /ежедневни часове по музика/; куклотерапия; пясъчна терапия и други арт-терапии /изградено собсдтвено ателие по керамика с пещ/. 

Терапия на базата на техника на психомоторното възпитание, целяща да развие двигателната активност на детето, отчитайки тясната връзка с всички психични фактори. Тази техника има непосредственно възпитателна цел – създаване и съхраняване автономността на личността. Такива игри са застъпени в обучението ни в детската ясла и в детската градина както при деца без констатирани проблеми, така и при такива, с дисфункция на тялото в неговата двигателна и релационна експресивност (деца, ориентиращи се трудно в пространството и времето, срамежливи, стеснителни деца, които се страхуват да се изразяват, чувстват се неудобно и т.н.) В тази насока съществено влияние оказва непрекъснатото търсене и прилагане от страна на преподавателите ни на методите на йога в обучението, създаването на трайни междупредметни връзки и свободно ориентиране на децата в материята.

- Приказкотерапия – разглеждане и представяне на ежедневието като своеобразна “реална приказка”, като “театър” или като “филм”. Героите от дадена популярна приказка служат за пример, помагат в избор на решение и начин за “излизане” от трудна ситуация. След представяне на модела, постепенно детето само търси асоциациите и необходимата опора в предложените схеми, под вещото ръководство на специалиста – психолог. Приказкотерапията е част от литеартурната психотерапия. Наред с много други видове психотерапия (музикотерапия, рисувателна терапия, театрална терапия/терапевтичен театър, поезиотерапия, танцова терапия, игрова терапия, терапия чрез бойни изкуства и т. н. ), тя е част от изкуствотерапията (арттерапията). Тази изключително приятна и добре възприемана от децата психотерапия дава чудесни резултати.

- Куклотерапията, заедно с приказкотерапията, са широко застъпени като елементи от психотерапията така, че под непрекъснатото ръководство и с необходимото съдействие (включително насочване, изясняване, директна помощ и т.н.) от страна на специалист – психолог (специален педагог) децата постепенно придобиват, развиват и затвърждават палитра от умения, участвайки в процеса на изработване на декори и кукли за пресъздаване на конкретно действие (ситуация) и дори претворяване на собствена житейска история в подходящ за драматизация сюжет (лични разработки по “Граматика на фантазията”, Дж. Родари). 

- Пясъчна терапия - независимо от това, че този вид терапия за определено време се е развивала като самостоятелен психотерапевтичен метод, през последните години тя все повече привлича към себе си интересът на арттерапевтите.  Използването на пясъчната терапия в арт-терапевтичната практика, по мнението на Щайнхард (Штейнхардт, 2001), може да бъде особено продуктивно, доколкото и двата метода са свързани със създаването на визуални образи и се основава на общи принципи – недиректен подход, използване на отсрочени интерпретации и признаване на значимостта на тристранното взаимодействие между детето (с или без участието на родител), психотерапевта и художествения образ. Въпреки че традиционно пясъчната терапия се използва в индивидуална работа с проблемни деца, в центъра за подкрепа и обучение сме планували прилагането й като инструмент за групова и семейна психотерапия (базирайки се на “Семейная песочная психотерапия/Игровая семейная психотерапия". Автор Л. Кери). 

 Логопедична диагностика и терапия – езикова терапия, преодоляване общо недоразвитие в речта, артикулационни нарушения, нарушения в ритъма и темпа на речта, дислексия, билингвизъм.