Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

Частно основно училище"Джани Родари" е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски”.

Обучението се осъществява:

1.Усвояване на задължителния общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН.
2. Надграждане над необходимия минимум знания.
3. Съобразяване с интересите на учениците и развиване на индивидуалните им способности.

Работата е структурирана така, че да отговаря на следните изисквания:

- конкурентно обучение;
- високи критерии при контрол и оценка;
- разнообразни техники и методи на преподаване;
- тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
- задължително усвояване на учебния минимум;
- директорски тестове в края на срока и годината;
- индивидуална работа с изявени ученици;
- индивидуална и екипна работа по учебни проекти ;
- използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;