Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

ЧАСТНО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ Джани РоДари ”

гр. София, ул.”Гео Милев”158, ВТУ „Т.Каблешков”, Корпус 4

тел. 970 93 63, gsm 0896 769 230;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.djanirodari-school.org

 

Директорът на Частно основно училище „Джани РоДари” ,

с адрес , гр. София, ул.”Гео Милев”158, ВТУ „Т.Каблешков”, Корпус 4

 

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

публикува настоящото

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):

 

- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

УСЛОВИЯ

  1. Срокът за набиране на предложенията е от 27.09.2019 г. до 16.00 ч. на 04.10.2019 г.;
  2. Място на подаване – сградата на учебното заведение на посочения по-горе в обявлението адрес.
  3. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г /3 учебни години/;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

 

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:

  1. По схема „Училищно мляко“:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;

- Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

- Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко";

- Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

- Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата

  1. По схема „Училищен плод“:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

 - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 

1.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

  1. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
  2. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по всяка от схемите "Училищно мляко" и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.
  3. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
  4. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

 

Телефон за допълнителна информация и контакт  0896 769 230

 

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения –27.09.2019 г.

 

Сред игри и забавления лятото неусетно минава. Наближава новата учебна година. Дните все още са изпълнени с невероятни приключения, но учениците с носталгия поглеждат календара и с трепет очакват да се завърнат в класните стаи при своите учители и съученици. Пред тях ще се изпречат нови предизвикателства, с които предстои да се справят, но не бива да забравяме преодолените от миналата учебна година и да им отдадем заслужена почит.

ЧОУ „ Джани РоДари“ иска да сподели своята гордост от блестящите постижения на своите ученици, да сподели радостта от получениете отличия и да отправи заслужена похвала към техния ентусиазъм, трудолюбие и борбеност.

Постиженията в спорта за нас са много важни, защото спортът е здраве, а здравето е най-голямото богатство. Нашата ученичка Александра Габровска е победителка в турнира по тенис между частните училища, организиран от СК „Дема“ в групата момичета и момчета до 10г. Гордеем се с теб Али и ти пожелаваме още много спечелени купи!

Отличие имаме и в областта на математиката, която е любима и интересна на нашите ученици, а ученичката Калина Андонова доказа, че не е и никак трудна. В престижнато състезание „ Математика без граници“ тя бе отличена с бронзов медал. Желаем й много нови постижения в света на математиката!

Ученичките Антония Тодорова и Аделиа Димитрова заслужават едно голямо „Браво“ за отличното си представяне в националното състезание „Таралеж“ и огромни поздравления за спечелените от тях златни медали. Пътят на знанието е пред тях, осеян с нови предизвикателства. Желаем им успех!

ЧОУ „Джани РоДари“ благодари на своите всеотдайни ученици за непобедимия им дух, трудолюбие и упоритост! Пожелаваме им покоряването на нови върхове по пътя на Знанието и Спорта!