^
Get Adobe Flash player

Логопедичен кабинет


      Предмет на дейност на логопедичния кабинет в Учебен комплекс „Джани РоДари” са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици. Диагностиката е базирана върху основните методи за изследване на речевите нарушения – изучаване на документацията, анамнеза на актуалното състояние, диагностична беседа, анализ на продуктите от дейността на децата и други. 
При постъпването в логопедичния кабинет с всеки пациент се провежда пълно логопедично изследване – гнозис, праксис, импресивна и експресивна реч, след което се поставя диференциална логопедична диагноза, на базата на която се  изготвя план за индивидуална логопедична терапия. 
       
    В нашия център работим с деца с нарушения на артикулацията (дислалия), нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване), езикови нарушения (алалия), нарушения на писането, четенето и математиката (дисграфия, дислекция, дискалкулия), аутизъм, гласови нарушения, ринолалия, дизартрия, хиперактивност, езикови нарушения при нормален слух, нарушен слух. Имаме организирани индивидуални и групови терапевтични сесии при деца. 
   
      Терапиите, които прилагаме са артикулационна, фонационна, дихателна, арттерапия, музикотерапия, игрова терапия, приказкотерапия, ателие  „Керамика“,  използване на йога упражнения при логопедичната терапия.
Арттерапия – ателиета изкуства – работа с глина и пластелин, моделиране, рисуване с темперни и акварелни бои, оригами, рисуване върху стъкло, рисуване с пръсти. Целта на тези ателиета е да развива въображението, фината моторика, възприятията и творчеството при децата.   
      Работата на логопеда е съвместно с психолог, специален педагог и музикален педагог.
  
        

Логопедия       

    Логопедията е наука, която изучава нарушенията на езика и говора, като заедно с това разработва терапевтични методи за преодоляването им.        
   Езикът
 е обществено явление, средство за общуване, което включва преднамерено произвеждани звукови сигнали, сетивно възприемани и ясно разграничавани по своето значение в дадено общество, чиито членове могат да ги разбират и възпроизвеждат.
       
  Речта 
е реализация на езика, език в действие, осъществяващ се в две форми: устна реч – говорене (говор) и слушане (възприемане на говор) и писмена реч – четене и писане.
      
   Говорът – 
представлява система от двигателни физиологични актове за предаване на устна информация чрез звукови сигнали.
     
    Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика). Проявяват се както импресивно, така и експресивно, включително при четене и при писане, както и в невербалното изразяване като жестове и мимики.

Copyright © 2014.  Rights Reserved.