Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

 

„Център за консултиране, подкрепа и обучение на деца със специални образователни потребности”,

  създаден с лиценз от ДАЗД и активно подкрепян от Ресурсен център – София област. В центъра се приемат за консултация и обучение деца със специфични потребности като хиперкинетичен синдром с дефицит на вниманието, дислексия, дисграфия, дискалкулия, билингвизъм, специфични нарушения в развитието на езика и говора, ринолалия, говорна апраксия, зрителни, слухови, сензорни смущения, нарушения в аустичния спектър, генетични и неврологични синдроми. Центърът работи по собствена изградена програма „Училище за родители”, включваща консултиране, обучение и активно включване на родителите в терапиите и процеса на интегриране на децата със СОП. В центъра са заимствани, разработени и внедрени най-добрите съвременни програми и терапии за специфично обучение от световния опит: терапия, базирана на техниката на психомоторното възприятие, приказкотерапия, куклотерапия, пясъчна терапия и други, провеждани от специалисти логопеди, психолози и специални педагози.